Erzincan Medya
12° Erzincan

Erzincan

12°

Erzincan

Salı

21°/ 10°

Çarşamba

23°/ 13°

Perşembe

22°/ 13°

Cuma

24°/ 14°

Cumartesi

23°/ 14°

Pazar

21°/ 13°

Erzincan Medya

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Çeşitli Markalarda Araç Mübadele Yoluyla Satacaktır

Yayınlanma:
ABONE OL
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Çeşitli Markalarda Araç Mübadele Yoluyla Satacaktır
ERZİNCAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE AİT KAMU TAŞINIR MALLARI MÜBADELE İLANI
4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca (23) adet muhtelif marka ve modelde ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ile (569) kalem hurda malzemenin; (7) adet hafif ticari taşıt Kamyonet ile mübadelesi yapılacaktır.
1-İdarenin;
a) Adı: Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü
a) Adresi: Halitpaşa Mah. Halitpaşa Cad. No:7 ERZİNCAN
b) Telefon ve faks numarası: 0446 224 03 84-85 / 0446 214 44 70
c) Elektronik posta adresi: [email protected]
2-Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın;
Adı, niteliği, türü ve miktarıMuhtelif marka ve modelde taşıt (23 adet) ve Hurda malzeme (569 kalem)
Durumu ve özellikleri (satışı/mübadelesi yapılacak taşıtların modeli, markası, motor hacmi ve gücü, kilometresi, faal olup olmadığı ve hasar durumu ile malın cinsi, markası, modeli, miktarı ve faal olup olmadığı)
S. N.MO-DELMARKAMOTOR GÜCÜMOTOR HACMİKM’siARACIN FAAL OLUP OLMADIĞI VE DURUMU
1.2004Ford Transit (24 a 0049)90 HP2.0 cc56.912Faal, motor, mekanik ve kaporta arızası var.
2.2007Renault Symbol (24 a 0273)75 HP1.4 cc225.351Faal, motor, mekanik ve kaporta arızası var.
3.2007Toyota Corolla (24 a 0275)81 HP1.6 cc283.161Faal, motor, mekanik ve kaporta arızası var.
4.2007Toyota Corolla (24 a0276)81 HP1.6 cc260.962Faal, motor, mekanik ve kaporta arızası var.
5.2007Isuzu Otobüs (24 a 0285)118 HP4.5 cc105.684Faal, motor, mekanik ve kaporta arızası var.
6.2007Renault Symbol (24 a 0288)98 HP1.4 cc205.496Faal, motor, mekanik ve kaporta arızası var.
7.2007Skoda Octavıa (24 a 0299)1,6 cc350.360Faal, motor, şanzıman, kaporta ve mekanik arızası var.
8.2009Hyundai Era (24 a 0303)82 Kw1.6 cc367.327Faal, motor, mekanik ve kaporta arızası var.
9.2009Renault Symbol (24 a 0315)72 Kw1.4 cc386.687Faal, motor, şanzıman, kaporta ve mekanik arızası var.
10.2010Ford Connect (24 a 0326)1.8 cc381.000Faal, motor, şanzıman, kaporta ve mekanik arızası var.
11.2011Ford Connect (24 a 0341)66 Kw1.8 cc32.800Faal, motor, şanzıman, kaporta ve mekanik arızası var.
12.2011Fıat Linea (24 a 0345)88 Kw1.4 cc317.680Faal, motor, şanzıman, kaporta ve mekanik arızası var.
13.2006Honda Motosiklet (24 a 0365)69 Kw1.0 ccARIZALIFaal, motor, şanzıman ve mekanik arızası var.
14.2012Ford Connect (24 a 0366)66 Kw1.8 cc420.176Faal, motor, şanzıman, kaporta ve mekanik arızası var
15.2012Ford Connect (24 a 0367)66 Kw1.8 cc439.786Faal, motor, şanzıman, kaporta ve mekanik arızası var
16.2012Ford Connect (24 a 0369)66 Kw1.8 cc368.320Faal, motor, şanzıman, kaporta ve mekanik arızası var.
17.2012Renault Fluence (24 a 0396)82 Kw1.6 ccKAZALIGayrıfaal, Ağır hasarlı trafik kazası.
18.2015Fıat Doblo (24 a 0456)77 Kw1.6 cc371.666Faal, motor, şanzıman, kaporta ve mekanik arızası var.
19.1999Isuzu Otobüs (24 a 0473)88,2 Kw4.5 cc67.847Faal, motor, mekanik ve kaporta arızası var.
20.1999Isuzu Otobüs (24 a 0474)88,2 Kw4.5 cc142.290Faal, motor, mekanik ve kaporta arızası var.
21.2016Fıat Doblo (24 a 0508)77 Kw1.6 cc300.516Faal, motor, şanzıman, kaporta ve mekanik arızası var.
22.2006Otokar Otobüs (24 a 0517)90 Kw4.0 cc6.307Faal, motor, mekanik ve kaporta arızası var.
23.2007Toyota Corolla (24 a 0553)1.6 ccKAZALIGayrıfaal, Ağır hasarlı trafik kazası.
Mübadele dosyasında detayı açıklanan 566 kalem kullanılmış hurda (Yaklaşık 35 TON) mal malzeme, 1200 Kg. Boş Kovan, 1160 Kg Alüminyum kesilmiş Hurda Araç Plakası ve 2350 Kg. Hurda Çelik Levha
3-Mübadele Konusu İdare Tarafından Alınacak Malın;
Adı, niteliği, türü ve miktarıTaşıt (7) adet FORD COURİER TREND KOMBİ 1.5L TDCI Manuel 6 İleri Dizel marka taşıt
Durumu ve özellikleri
4- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Teslim Etme yeri;1-Mübadelede teklif edilen Halitpaşa Mah. Halitpaşa Cad. No:7 ERZİNCAN Adresine teslim edilecektir.
5- İdare Tarafından Verilecek Malın/Malların Teslim Alma yeri;2-Mübadele karşılığı verilecek taşıt ve hurdalar eski Polis Meslek Yüksekokulu Adresinden teslim alınacaktır.
6-Mübadelenin;
a) Yapılacağı yer:Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati: 22/06/2022 Çarşamba günü Saat:14:00
7-Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel;: 2.514.943,34-TL (KDV DAHİL)
8- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli;: 2.497.600,00TL (KDV DAHİL)
9- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından verilecek mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az yüzde üçünden) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi, istenir.

d) Tebligat adresini gösterir belgeyi,

e) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini, sunmaları zorunludur.

10- Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

11- Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Satın alma Büro Amirliği adresinde görülebilir ve 150,00TL (Yüzelli Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

12- Teklifler, 22/06/2022 günü saat: 14.00’a kadar Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Satın alma Büro Amirliği adresine verilecektir.

13- Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

14- Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

15- Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.

16- İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 16:30 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan eski Polis Meslek Yüksekokulu adresinde görülebilir.

17- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

18- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Haber bültenimize kayıt olun

Gelişmelerden anında haberdar olmak için haber bültenimize kaydolun ve en güncel haberleri kaçırmayın!

Verilerinizin korunmasını önemsiyoruz.
Gizlilik Politikamızı okuyun.

İlgili Haberler