Kamu ihale kanunu teknik ve spesifik bir yapıya sahiptir. Bu bakımdan bu alanda sunulan hizmetler de uzmanlık gerektirmektedir. Bu çerçevede birinci ve ikinci mevzuatların sayısı oldukça fazladır. Ancak 4734 sayılı kamu ihale kanunu en önemli olandır.

Kamu kurumları mal, hizmet ve yapım işleri gereksinimi duyabilmektedir. Bunlar ihale vasıtasıyla temin edilmektedir. Keyfi uygulamaların olmaması için kurallar bulunmaktadır.

Kamu ihale kanunu incelendiği zaman üç farklı ihale usulü olduğu görülmektedir. Bunlar ana hatları incelendiği zaman Açık İhale Usulü, Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ve Pazarlık Usulü sistemleri görülmektedir. Ayrıca kanun ilk kabul edildiği zaman ihale usulü sayılmasına rağmen sonrasında çıkartılan Doğrudan Temin de yer almaktadır.

Söz konusu üç ihale modeli arasından temel ihale Açık İhale Usulü olmaktadır. Ne var ki diğerleri de idarelerce kullanılabilmektedir. Ek olarak ihaleler alım türüne göre de sınıflandırılmaktadır. Bunlar da üç farklı şekilde yer almakta olup Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım İşi şeklindedir. İdareler yapacakları ihalelerle ilgili olarak ihale süreç dosyası da hazırlamaktadır. İhaleye dair olan tüm belge ve dokümanlar, ilgili dosya içinde bulunmaktadır. İstekli olabilecek şirketlerin bilgisine sunulan dokümanlar incelendiği ise ihale alanıyla birlikte şunlar görülmektedir:

1.      İdari şartname

2.      Sözleşme tasarısı

3.      Teknik şartname

4.      Standart formlar

Söz konusu dokümanlar istekli olabilecek şirketler tarafından incelenmelidir. Böylece teklif sunulup sunulamayacağı, itiraz yapılabilecek ayrılıp olup olmadığı görülebilmektedir. İhale dokümanları içinde şu gibi konular da açık şekilde bulunmaktadır:

1.      İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı

2.      Hangi kriterlere göre en avantajlı teklifin belirleneceği

3.      İhale tarihi

4.      Son teklif verme

5.      İhale katılamayacak olanlar

Kamu ihale hukuku bu bakımdan hukukun uzmanlık gerektiren bir alanıdır.  Hukukun bu alanında verilen çok sayıda hizmet bulunmaktadır. Teklif dosyası hazırlanması, tüm dokümanların kontrol edilmesi, ihale sürecinde yaşanacak ihtilaflara yönelik ilgili idari müracaatların gerçekleştirilmesi bunlardan sadece bazılarıdır.  Eğer kamu ihale süreçlerinde en iyi şekilde ilerlemek istiyorsanız hukuk büromuz ile iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.

Kamu İhale Süreçlerinde Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

Kamu ihale süreçlerinde verilen çok sayıda hizmet bulunmaktadır. İhale öncesi süresine bakılacak olduğunda bazıları şunlardır:

1.      Faaliyet yapılan alandaki yerli ve yabancı ihalelerin taranması ve bunların raporlanması

Twitter'da En Çok Takipçisi Olan Siyasiler Twitter'da En Çok Takipçisi Olan Siyasiler

2.      İhalelere dair ihale dokümanların kontrol edilmesi ve uyuşmazlığa yol açabilecek şartname düzenlemelerine ve ihale teklif dosyasında sunulması gerekli belgelere ait rapor hazırlanması

3.      İhalelerde yeterlilik koşulu olarak aranan belgelerin temini için yurt içinde ve yurt dışında gerekli müracaatların gerçekleştirilmesine dair verilen hizmetler verilmesi

4.      İhale teklif dosyalarının hazırlanması ve kontrolünün yapılmasına yönelik hizmetler

5.      İhalelere teklif sunulması öncesinde hazırlanması gerekli olan sözleşmelerin yapılmasına dair hizmetler

Kamu ihale öncesinde bunların dışında da verilen hizmetler verilmektedir. İhale sonrasında da yine verilen hukuki hizmetler bulunmaktadır:

1.      İhalenin hukuki gerekçelerden yoksun biçimde iptal edilmesi halinde, ihalenin iptali kararının iptali hedefiyle idari müracaatların gerçekleştirilmesi ve davaların açılmasına ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri

2.      Rakip firmaların ihalelerde rekabete aykırı faaliyetlerde bulunması durumunda gerekli idari müracaatların gerçekleştirilmesi, davaların açılmasına ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri

3.      Verilen kararın hukuki dayanaktan yoksun olması halinde ihaleleri yapan idarelere şikayet müracaatlarının yapılması

4.      Kamu ihale sözleşmelerinden meydana gelen alacakların ödenememesi durumunda ilgili gerekli icra takiplerinin ve davalarının açılmasına, yürütülmesine dair hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri

5.      Edimin ifasına fesat karıştırma suçuyla alakalı olarak başlatılan soruşturmalara, açılan davalara yönelik hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri

Kamu ihale hizmetlerinde bunların yanı sıra farklı hizmetler de yine verilmektedir.

Kamu İhalelerinde Rekabetçi Teklif Hazırlığı ve Değerlendirme

Kamu ihale ilan edilmesi sonrasında ilgililer ihale ve ön yeterlilik dokümanlarını idarede görme imkanı taşımaktadır.

İhaleye isteklilerin teklif mektubu, geçici teminat mektubu ve gerekli diğer belgeleri zarfla ihale saatine kadar idareye teslim edilmelidir. Kamu İhale Kanunu çerçevesinde açık ihale usulüne göre istekliler tekliflerini ve müracaat belgelerini ihale tarih ve saatine dek zarfla idareye sunmalıdır.

Teklif alınması ve açılması söz konusu oturumda yapılmaktadır. Teklif değerlendirilmesi de oturumun kapatılması ardından gerçekleştirilir. Bu aşamada teklifin reddi ya da kabulüne karar verilmediği gibi belgelerde düzeltme ve tamamlama da gerçekleştirilmez. Teklif esasını değiştirecek nitelikte olmaması koşuluyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması durumunda idare tarafından belirlenen sürede isteklilerden eksik bilgilerin tamamlanması yazılı şekilde istenmektedir.