Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Biyosidal Ürün Uygulama Hizmet Alımı Alacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, tıbbi ve tehlikeli atık sınav ve belgelendirilmesi ve biyosidal ürün uygulama hizmet alımı (2 kısım hizmet alımı (1.kısım tıbbi atık toplayıcısı sınavı ve belge verilmesi, 2.kısım biyosidal ürün uygulama hizmet alımı)) yapacaktır.

İHALE İLANI 14.06.2022, 09:31 Erzincan Medya
Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Biyosidal Ürün Uygulama Hizmet Alımı Alacaktır
ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI İÇİN TIBBİ VE TEHLİKELİ ATIK SINAV VE BELGELENDİRİLMESİ VE BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA HİZMET ALIMI İŞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Tıbbi ve Tehlikeli Atık Sınav ve Belgelendirilmesi ve Biyosidal Ürün Uygulama Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2022/589391
1-İdarenin
a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Üniveriste Mah. Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı Çatyolu Cad. Yakutiye / ERZURUM YAKUTİYE/ERZURUM
c) Telefon ve faks numarası : 4422343925 - 4423434389
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Çalışanları için Tıbbi ve Tehlikeli Atık Sınav ve Belgelendirilmesi ve Biyosidal Ürün Uygulama Hizmet Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kısım Hizmet Alımı (1.Kısım Tıbbi Atık Toplayıcısı Sınavı ve Belge Verilmesi, 2.Kısım Biyosidal Ürün Uygulama Hizmet Alımı)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Tüm Tesisler
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.07.2022, işin bitiş tarihi 30.06.2023
d) İşe başlama tarihi : 01.07.2022


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.06.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü İhale Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
*1.Kısım için
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirildiğine dair belgeyi ihale dosyasında sunmalıdır.
*2.Kısım için
1-İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı
2-Biyosidal ürün uygulama izin belgesi
3-Mesul müdürlük belgesi
4-Ekip listesi(Mesul Müdür,Biyosidal Ürün Uygulayıcısı/Uygulayıcıları)
5-Uygulama yapan personelin "biyosidal ürün uygulayıcısı"sertifikası


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
1.Kısım için T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirildiğine dair belge. 2.Kısım için 1-İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı 2-Biyosidal ürün uygulama izin belgesi 3-Mesul müdürlük belgesi 4-Ekip listesi(Mesul Müdür,Biyosidal Ürün Uygulayıcısı/Uygulayıcıları) 5-Uygulama yapan personelin "biyosidal ürün uygulayıcısı"sertifikası
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
1. Kısım için İş deneyim belgesi istenmemektedir.
2. Kısım için "Kamu yada özel sektörde yapılmış her türlü biyosidal ürün uygulama hizmetleri" benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Yorumlar (0)
13
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 26 Haziran 2022
İmsak 02:54
Güneş 04:49
Öğle 12:30
İkindi 16:27
Akşam 20:01
Yatsı 21:47
Sağlık Haberleri