Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 400 Adet Kablosuz Cihaz ve 1 Adet Kontrol Cihazı Alacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, merkez ve bağlı yerleşkelerinde kullanılmak üzere "400 adet kablosuz cihaz" ve "1 adet kablosuz kontrol cihazı" alımı yapacaktır.

İHALE İLANI 15.06.2022, 10:45 Erzincan Medya
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 400 Adet Kablosuz Cihaz ve 1 Adet Kontrol Cihazı Alacaktır
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ MERKEZ VE BAĞLI YERLEŞKELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE "400 ADET KABLOSUZ CİHAZ" VE "1 ADET KABLOSUZ KONTROL CİHAZI" ALIMI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Merkez ve Bağlı Yerleşkelerinde kullanılmak üzere "400 Adet Kablosuz Cihaz" ve "1 Adet Kablosuz Kontrol Cihazı" Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2022/573201
1-İdarenin
a) Adı : YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
b) Adresi : ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yalnızbağ Yerleşkesi Erzincan-Sivas Karayolu 12.KM ERZİNCAN MERKEZ/ERZİNCAN
c) Telefon ve faks numarası : 4462266666 - 4462266677
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Merkez ve Bağlı Yerleşkelerinde kullanılmak üzere "400 Adet Kablosuz Cihaz" ve "1 Adet Kablosuz Kontrol Cihazı" Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 400 Adet Kablosuz Cihaz 1 Adet Kablosuz Kontrol Cihazı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
ç) Süresi/teslim tarihi : sözleşme imzalandıktan sonraki gün mal teslim süresi başlayacaktır. Mal teslim süresi teknik şartname belirtilen süredir.
d) İşe başlama tarihi : sözleşme imzalandıktan sonraki gün mal teslim süresi başlayacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.07.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Teklif edilen ürüne ait teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektöre verilen tüm ağ cihazları benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Yorumlar (0)
20
az bulutlu
Namaz Vakti 04 Ekim 2022
İmsak 04:51
Güneş 06:14
Öğle 12:16
İkindi 15:32
Akşam 18:08
Yatsı 19:25
Sağlık Haberleri